SENARAI KEPAKARAN BIDANG

BIDANG SEJARAH, FALSAFAH & ETIKA (SFE) 

(SENARAI KEPAKARAN)

 • Sustainable Technology & Society Kelestarian Teknologi & Masyarakat)
 • Industrial Society & Industrialization (Masyarakat Industri & Perindustrian)
 • Professional Practice in Society (Amalan Profesional Dalam Masyarakat)
 • Ethics, Communities & Engineers (Etika, Masyarakat & Jurutera)
 • Science, Civilization & Technology (Sains, Peradaban & Teknologi)
 • Industrial Technology & Human Security (Teknologi Industri & Keselamatan Insan)
 • Social Change & Impact (Perubahan Sosial & Impak)
 • Leadership History & Statesman (Sejarah Kepimpinan & Negarawan)
 • Softskills & Human Capital (Kemahiran Insaniah & Modal Insan)
 • Gender & Family Issues (Gender & Isu-isu Kekeluargaan)
 • Nation Building & Unity (Pembinaan Negara Bangsa & Perpaduan)
 • Malaysia & Regional Historical Studies (Pengkajian Sejarah Malaysia & Serantau)
 • Heritage & Technology Culture (Warisan & Budaya Teknologi)
BIDANG AGAMA (A)

 • Philosophy & Civilization (Falsafah & Ketamadunan)
 • Contemporary Islamic Studies (Pengkajian Ilmu Islam Kontemporar)
 • Islamic Thought & Comparative Religion (Pemikiran & Perbandingan Agama)
 • Fiqh, Usul-Fiqh & Muamalat (Fiqh, Usul-Fiqh & Muamalat)

BIDANG BAHASA (B)

SENARAI KEPAKARAN

 • Language Studies & Linguistics (Pengajian Bahasa & Linguistik)
 • Communication & New Era Technology (Teknologi Alaf Baharu & Komunikasi)
 • Language & Virtual Technology (Bahasa & Teknologi Maya)